Dokumenty wykorzystywane do przeprowadzenia umowy przeniesienia własności :

 • odpis z księgi wieczystej
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego
 • inne dokumenty

ODPIS Z KSIĘGI WIECZYSTEJ

Księga wieczysta jest najważniejszym jawnym dokumentem zawierającym podstawowe informacje o stanie prawno-administracyjnym nieruchomości. Księgi wieczyste są zakładane, prowadzone i aktualizowane przez sądy rejonowe na terenie położenia nieruchomości.

Księga wieczysta obejmuje 4 działy :

DZIAŁ I – oznaczenie nieruchomości oraz spis praw własności (opis nieruchomości, jej przeznaczenie, adres, powierzchnia, udział w nieruchomości wspólnej)

DZIAŁ II – określa właściciela, współwłaścicieli nieruchomości, użytkownika wieczystego lub też osoby którym przysługują spółdzielczo-własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego lub też prawa do domu spółdzielczego

DZIAŁ III – zawiera wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz wpisy innych praw i roszczeń. Dla przykładu mogą to być wpisy dotyczące dożywotniej służebności na rzecz korzystania z  lokalu mieszkalnego, prawo najmu, dzierżawy, odkupu, pierwokupu, a także ostrzeżenia komornicze, roszczenia sąsiedzkie, służebności drogi (przejazdu, przechodu) na rzecz każdoczesnego użytkownika, rozpoczęte spory itp.

DZIAŁ IV – zawiera wpisy dotyczące hipotek (kredyty, pożyczki  lub inne zobowiązania właściciela wobec osób trzecich oparte na zastawie nieruchomości)

Akta księgi wieczystej

Każda księga zawiera zbiór dokumentów dotyczących nieruchomości. Wgląd do akt ksiąg
wieczystych mają tylko właściciele nieruchomości lub upoważnione przez nich osoby.

Decyzja podjęta – sprzedajemy nieruchomość

Pamiętajmy, że decyzję o sprzedaży muszą podjąć solidarnie wszyscy współwłaściciele nieruchomości uwidocznieni w księdze wieczystej właściwego sądu rejonowego. Księgi dostępne są już w wersji elektronicznej i bez trudu można w każdej chwili sprawdzić stan zapisów w poszczególnych działach księgi wieczystej i uzyskać bezpośrednio stosowny odpis KW.

Księga wieczysta – szukamy według numer KW

1.  Po uzyskaniu odpisu należy sprawdzić zgodność zapisów w KW z dokumentami osobistymi (paszport, dowód osobisty itp.) Dotyczy to oznaczenia nazwiska, imion, dat, adresów – nie może być żadnej różnicy w zapisach.
2. Przy sprzedaży lokalu spółdzielczego należy sprawdzić czy jest założona księga wieczysta w sądzie rejonowym.
3. Przy sprzedaży działki należy zbadać zgodność zapisów z danymi w rejestrze gruntów w starostwie powiatowym.
4. Jeżeli nie można odnaleźć numeru księgi wieczystej szukamy danych według adresu nieruchomości lub numeru działki. Numer można uzyskać na podstawie odpisu z rejestru gruntów po wskazaniu numeru działki i jej lokalizacji lub podaniu dokładnego adresu budynku czy lokalu oraz według nazwiska właścicieli nieruchomości.
5. Przeanalizować należy treść księgi wieczystej pod względem zmian w zapisach – jeżeli pamiętamy, że takie zmiany były należy sprawdzić, czy zostały one naniesione w KW (wgląd do dokumentów a aktach KW).
6. Jeżeli w dziale III  (ograniczenia) i w dziale IV (hipoteki) isnieją zapisy utrudniające lub uniemożliwiające sprzedaż nieruchomości należy zbadać, na jakich warunkach i w jaki sposób można dokonać skreślenia z KW przedmiotowych zapisów.

WYPIS I WYRYS Z REJESTRU GRUNTÓW

Zapisy w księgach wieczystych pełnią bardzo ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa w obrocie nieruchomościami i bezpieczeństwa transakcji.

Jest to podstawowy dokument związany ze sprzedażą gruntu i zawiera opis i wszystkie dane określające cechy charakterystyczne przedmiotowej działki. Wypis oznacza :

–        Numer księgi wieczystej działki, gruntu
–        Obszar granic działki
–        Numer ewidencyjny działki, określenie obrębu geodezyjnego i arkusza mapy
–        Informuje o lokalizacji działki, o rodzaju użytków i klasie gruntu
–        Informacje o właścicielu gruntu

ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Przy sprzedaży nieruchomości związanej z gruntem bardzo ważne jest określenie przeznaczenia działki w planie zagospodarowania przestrzennego. Dokument zawiera szczegółowe dane z wypisu planu i daje odpowiedź na pytanie czy jest to grunt rolny, leśny czy budowlany. Tam też są zawarte informacje o przeznaczeniu działki budowlanej. Może to być działka o przeznaczeniu na cele mieszkalne, usługowe, przemysłowe, handlowe oraz na cele publiczne. Analiza zapisów w planie zagospodarowania działki pozwala także na prawidłowe określenie wartości rynkowej nieruchomości i oszacowanie przybliżonej ceny ofertowej w procesie sprzedaży.

INNE DOKUMENTY

 • ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W OPŁATACH (dot. Zarządców wspólnot, spółdzielni itp.)
 • ZAŚWIADCZENIE Z WŁAŚCIWEGO URZĘDU O WYMELDOWANIU OSÓB
 • ZAŚWIADCZENIE Z BANKU O UDZIELONYM KREDYCIE
 • ZAŚWIADCZENIE O WYKREŚLENIU HIPOTEKI PO UREGULOWANIU ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH WŁAŚCICIELI
 • UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI (w wypadku zbycia nieruchomości stanowiącej własność spółki, spółdzielni itp.)
 • ZAŚWIADCZENIE O WYKREŚLENIU ZOBOWIĄZAŃ ZAPISANYCH W DZIALE III KW OGRANICZAJĄCYCH PRAWA
 • RZECZOWE WŁAŚCICIELA (służebności, prawa pierwokupu, dzierżawy, odkupu itp.)

W przypadku problemów ze skompletowaniem dokumentów zapraszamy do kontaktu. Chętnie pomożemy.